Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme bir tarafta Zafer Mah. Dumlupınar Cad Port Residence No:44 A D.12  Posta Kodu : 34197 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim VENIVIDIWON REKLAMCILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonraVENIVIDIWON olarak anılacaktır) ile diğer tarafta https://www.venividiwon.com web sitesi ya da farklı cihazlarda çalışan VENIVIDIWON uygulamaları (bundan sonra PLATFORM olarak anılacaktır) üzerinden sisteme dahil olan üye (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 

 

2. TANIMLAR

 

VENIVIDIWON ; Hizmeti sağlayan VENIVIDIWON REKLAMCILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni,
PLATFORM; Sözleşme kapsamında VENIDIWON tarafından hizmet sunulan https://www.venividiwon.com web sitesi veya VENIDIWON’un ileride işbirliği yapabileceği internet siteleri ile farklı cihazlarda çalışacak VENIVIDIWON uygulamalarının tamamını,
UYGULAMALAR; VENIVIDIWON tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetin sağlanması için geliştirilmiş yazılımların tamamını,
KULLANICI; PLATFORM üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere, üyelik başvurusu yapan kişiyi,
ÜYE; işbu sözleşme hükümlerini kabul ederek PLATFORM üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanan kişiyi,
REKLAM VEREN; PLATFORM üzerinden reklam hizmetini sunan gerçek ve tüzel kişileri,
STK; Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüplerini,
VVW COIN; PLATFORM üzerinde ÜYE’lerin gerçekleştirecekleri, PLATFORM üzerinde tanımlı aktiviteler sonrasında birikecek puanı
HAKEDİŞ; VENIVIDIWON tarafından belirlenecek eşik tutar değerine ulaşmış ve aşmış  VVW COIN’i (100 VVW COIN  olup, VENIVIDIWON tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir) ,
HİZMET;VENIVIDIWON’un platform üzerinden Üyelerine ve Reklam Verenlerine sunduğu teknolojik uygulama ve süreçlerin tamamını,
HEDEFLEME; REKLAM VEREN’in reklamı izleyecek platform ÜYE kitlesi seçimini ifade  etmektedir.

 

3. KONU

 

İşbu sözleşme ile VENIVIDIWON tarafından PLATFORM üzerinden sunulacak hizmetlerden ÜYE’nin yararlandırma koşulları ve tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

4. ÜYELİK KULLANIM KOŞULLARI

 

4.1. KULLANICI’nın, PLATFORM üzerinde yer alan üyelik formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak, kayıt işlemini gerçekleştirmesi ile kayıt tamamlanır.  Kayıt işlemi tamamlanmadan KULLANICI, işbu sözleşmedeki hak ve yetkilerini tam olarak kullanma yetkisine sahip olamayacaktır.

4.2. Sitede üyeliği daha önce süreli veya süresiz olarak yasaklanmış kullanıcıların kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, işbu sözleşmedeki hak ve yetkilerini kullanma yetkisi vermeyecektir.

4.3. ÜYE olmak isteyen kullanıcılar, tüm yasal mevzuata uygun şekilde ayrıntılı üyelik bilgilerini Site veri tabanında saklanacağını, Adli ve İdari birimlerin talebi halinde kişisel bilgilerinin paylaşılabileceğini ve bu sebeple hiçbir hak ve tazminat talep iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Sitede farklı veyahut aynı/benzer içerikli hizmetlere ilişkin değişiklik, haberleşme, tanıtım ve sözleşme konusu tüm edimlerin izni alınmaksızın gerçekleşebileceğini kabul ve beyan eder.

4.4. ÜYE’nin, PLATFORM üzerindeki üyeliğinin işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtildiği üzere herhangi bir sebepten ötürü sonlandırması durumunda ÜYE VENIVIDIWON’dan hiçbir hak ve tazminat talebi iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. VENIVIDIWON’un PLATFORM faaliyetlerini herhangi bir sebepten ötürü sonlandırması halinde ÜYE VENIVIDIWON’dan HAKEDİŞ’e ulaşmamış alacakları  dahil hiçbir hak ve tazminat talebinde iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ÜYE’nin aynı fonksiyona sahip; reklam izleyerek para kazandığı bir PLATFORMU kullanmaya başlaması ve bunun VENIVIDIWON tarafından tespit edilmesi halinde VENIVIDIWON, ÜYE’nin üyeliğini PLATFORM üzerinde sonlandırma ve ÜYE’nin o ana kadar elde ettiği kazanımları talep etme hakkını saklı tutar.

 

5. TARAF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. ÜYE;

 

5.1.1. ÜYE, üyelik işlemlerini yerine getirirken ve PLATFORM’daki hizmetlerden yararlanırken gerçekleştirdiği her türlü edimi için Sözleşme hükümlerine ve ilgili tüm yasal mevzuata uygun şekilde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. ÜYE, PLATFORM’da REKLAM VEREN’lerin kendisine HEDEFLEME yaptığı reklamları izleyebilecek ve Pazar araştırmasına katılabilecektir. ÜYE, yayınlanan reklamın niteliğine göre değişebilecek miktarda VVW COIN kazanacaktır. Reklamın izlendi olarak kabul edilebilmesi için PLATFORM üzerinde tanımlı işlemlerin tamamının ÜYE tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5.1.3. ÜYE, PLATORM’a kayıt sırasında kendi referansı ile sisteme dahil olan ÜYE’lerin izlediği reklamlar üzerinden de izlenen reklamın niteliğine göre değişebilecek bir miktarda VVW COIN kazanacaktır. VENIVIDIWON, bu durumda her bir izleme için ödenecek VVW COIN  miktarını değiştirme hakkına sahiptir.  VENIVIDIWON bu miktarı farklı reklam tipleri için REKLAM ya da PLATFORM üzerinde ÜYE’ye iletmekle yükümlüdür.

5.1.4. ÜYE’lerin PLATFORM üzerinde toplanan VVW COIN’lerini HAKEDİŞ’e dönüşmesi için  VENIVIDIWON tarafından belirlenecek eşik tutar değerine ulaşması gerekmektedir. ÜYE’ler, PLATFORM üzerinde birikmiş ancak henüz eşik değere ulaşmamış VVW COIN’ler için VENIVIDIWON’dan bir hak talebinde bulunamaz. VENIVIDIWON belirlenecek eşik değerini azaltma ve yükseltme hakkına sahip olup, güncel eşik değerini PLATFORM üzerinde kullanıcılara duyurmak ile yükümlüdür.

5.1.5. ÜYE sözleşme konusu hizmetler için VENIVIDIWON’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Yasası kapsamında işbu sözleşmenin amaçları ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerinin elde edilmesine, bu bilgilerin VENIVIDIWON tarafından ya da VENIVIDIWON adına yetkili kişilerce işlenmesine, VENVIDIWON tarafından verilerinin yurt içinde veya yurt dışında bulunan  3. Kişilerle, bağlı şirketlerle, resmi mercilerle paylaşılmasına  muvafakat eder ve  bu sebeple  herhangi bir hak ve tazminat talep iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.6. ÜYE kullanıcı bilgilerinin ve şifresinin güvenliği, korunması ve saklanmasından sorumlu olacağını; şifre güvenliğinden kaynaklı olarak ÜYE veya 3. Kişiler nezdinde herhangi bir zarar doğması halinde VENIVIDIWON’a hiçbir şekilde ihmal veyahut kusur addedilemeyeceğini ve bu duruma ilişkin ÜYE hiçbir şekilde hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. Kullanıcının PLATFORM’a üye olurken doldurduğu üye formundaki bilgilerin eksiksiz ve doğru oluşundan tamamen ÜYE sorumludur. VENIVIDIWON’un, ÜYE tarafından PLATFORM’a sunulan her türlü bilgi ve içeriklerin güvenli, hukuka uygun veyahut doğru olup olmadığını araştırma sorumluluğu bulunmamakta olup; ÜYE tarafından verilen hukuka aykırı veyahut yanlış bilgiler sebebiyle doğan her türlü zarardan ÜYE sorumlu olacaktır.

5.1.8. ÜYE, PLATFORM üzerindeki hizmetler için kabul ettiği sözleşme hükümlerinin güncellenmesi halinde; güncellenen sözleşme hükümlerinin kabul ve onayı için PLATFORM üzerinden ÜYE’ye uyarı metni gönderilecektir. Güncellenen sözleşme hükümlerinin ÜYE tarafından onaylanmaması halinde, güncellenen Site kullanımı ÜYE’ye açık olmayacaktır. Bu durumda ÜYE PLATFORM’daki mevcut hakedişleri ile ilgili olarak herhangi bir hak ve tazminat talep edemeyecektir.

5.1.9. Kullanıcı, ÜYE bilgileri arasında kendisine ait iletişim bilgilerini (e-mail adresi, telefon numarası, ödeme için IBAN No, TCKN vb. tüm bilgiler) gerçek ve eksiksiz olarak sunmak zorundadır. ÜYE’ye ait iletişim bilgilerinin yanlış ve hatalı yazılmasından, ÜYE’nin e-mail sisteminden kaynaklanan arıza v.s. gibi sebeplerden veyahut ÜYE’nin kullanmış olduğu cihazın yazılımına bağlı olarak gerçekleştirilmesi gereken güncellemelerin gerçekleştirilmemesinden dolayı PLATFORM’daki bilgilendirmelerin, faturaların, gider pusulalarının, ürün ve çözümlerin ve benzeri PLATORM’un sağlıklı çalışmasını sağlayan süreç adımlarının ÜYE’ye ulaşmaması nedeniyle ÜYE’nin uğrayacağı hiçbir zarardan VENIVIDIWON sorumlu olmayacaktır.

5.1.10. Kullanıcı PLATFORM’a kendi insiyatifinde ÜYE olabileceği gibi, STK’ların veyahut diğer PLATFORM ÜYE’lerinden birinin referansı ile de dahil olabilir. ÜYE referans bilgisi, kullanıcının PLATFORM’a ÜYE olma adımında belirlenir ve sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.

5.1.11. ÜYE’ler PLATFORM üzerindeki kazanımlarını arttırmak amacı ile kendi referansları ile sisteme yeni ÜYE’ler katabilirler. ÜYE’ler bunun için sosyal medya platformlarından ya da kendi mobil cihazları üzerinden kendi adlarına gönderecekleri SMS ve e-mailler ile yeni ÜYE arayışına geçebilirler. Bu durumda ÜYE’ler yeni ÜYE’leri PLATFORM’a sadece VENIVIDIWON üzerinden önerilen ve/veya çözüm sunulan yöntemler ile PLATFORM’a üye olmaya davet edeceklerini; tanımadıkları kişileri sisteme davet etmeleri sonrasında davet edilen kişilerin her türlü şikayetinden oluşabilecek hukuki yükümlülüklerin tümüyle kendilerine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12. ÜYE, farklı bir ÜYE’yi PLATFORM üzerinden onay almaksızın takip edebilir,   ÜYE bunu peşinen kabul eder.

5.1.13. REKLAM VEREN, PLATFORM üzerinde uygun göreceği HEDEFLEME ile reklamları için kendisine en uygun hedef kitleyi seçebilir, ÜYE bunu peşinen kabul eder.

5.1.14. ÜYE’ler PLATFORM üzerindeki sosyal medya yetkinliği ile bir REKLAM VEREN ya da farklı bir PLATFORM ÜYE’sini etiketleyerek paylaşımda bulunabilir.  ÜYE’nin gerçekleştireceği bu paylaşımların ÜYE’lerin ve REKLAM VEREN’lerin bulunduğu ülkelerin yasalarına uygun olmasından ve uygunluğundan paylaşımda bulunan ÜYE sorumludur. Paylaşımda bulunan ÜYE, etkiletlenen ÜYE’ler ve REKLAM VEREN’ler arasındaki ihtilaflardan VENIVIDIWON hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.15. ÜYE, PLATFORM üzerindeki sosyal medya yetkinliği ile REKLAM VEREN’lerin reklamlarını kendi takipçilerine gönüllü olarak yapabilecektir.  Bu durumda REKLAM VEREN ve ÜYE VENIVIDIWON’dan herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. REKLAM VEREN ve ÜYE arasında oluşabilecek ticari ve hukuki konular VENIVIDIWON sorumluluğunda değildir. Paylaşımda bulunan ÜYE’nin yaptığı paylaşımdan dolayı bu ÜYE’yi takip eden diğer ÜYE’lere karşı VENIVIDIWON’un bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.1.16. REKLAM VEREN’ler ÜYE’lerin kendi firmalarını etiketleyerek yapacakları paylaşımları onaya tabi tutabilirler. Bu durumda REKLAM VEREN’lerin onay vermediği ÜYE paylaşımları sistemde yayınlanmayabilir. Bundan dolayı VENIVIDIWON, REKLAM VEREN ve ÜYE’lere karşı sorumlu değildir.

5.1.17. REKLAM VEREN tarafından yayınlanacak reklam ve ÜYE’ler tarafından yapılacak paylaşımların içeriğindeki her türlü paylaşılan bilgi, içerik ve görselin gerçekliği, orijinalliği, güvenilirliği, doğruluğu nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı VENIVIDIWON’un sorumluluğu bulunmadığını ÜYE kabul ve beyan eder. ÜYE yayınlanan reklam içeriğindeki ürün ve hizmetlerin doğruluğunun, gerçeğe uygunluğunun kontrolünü yapmakla; bu ürün ve hizmetleri kullanması halinde oluşabilecek ihtilaflardan dolayı sorumluluğun tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.18. ÜYE kendisine hedeflenmiş bir reklamı beğenerek favori reklamlarına alabilir. ÜYE favori reklamları ve eski izlediği reklamları farklı sebeplerden ötürü yeniden izlemesi durumunda VENIVIDIWON’dan ek bir ödeme talebinde bulunmayacaktır.

5.1.19. Bir firma birden fazla ÜYE tarafından referans olarak önerilebilir,REKLAM VEREN ancak bir ÜYE’nin referansı ile PLATFORM’a katılabilir. ÜYE’nin bir REKLAM VEREN’in referansı haline gelebilmesi için REKLAM VEREN’in kayıt ekranında referans veren ÜYE bilgisini girmesi gerekmektedir. REKLAM VEREN kendisine referans olan ÜYE bilgisini daha sonra hiçbir şekilde değiştiremez. ÜYE’ler REKLAM VEREN’in referans tercihi konusunda VENIVIDIWON’u hiçbir şekilde sorumlu tutamaz ve bu konuda VENIVIDIWON’a şikayette bulunamaz.

5.1.20. ÜYE ve STK’lar, sistem üzerinde HAKEDİŞ’e dönüşebilecek birikimlerinin ödeme tutarları, yasal mevzuat ve/veya ÜYE ve/veya STK’ların yasal durumlarında oluşabilecek değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde değişime uğrayabileceğini kabul eder. ÜYE ve STK’lar bundan dolayı PLATFORM üzerinde oluşabilecek değişiklikler nedeni ile VENIVIDIWON’u sorumlu tutamaz.

5.1.21. ÜYE’ler PLATFORM üzerinde VENIVIDIWON kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallerine, dosyalara veya içeriklere veya her türlü uygulama kurulumlarına link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı ile veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını; söz konusu linkler vasıtası ile erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler, uygulamalar veya bunların içeriği hakkında VENIVIDIWON’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.1.22.ÜYE VENIVIDIWON’a PLATFORM üzerinde kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve paylaşımların doğru, hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını; bu bilgi ve içeriklerin PLATFORM üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinden yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.23. ÜYE VENIVIDIWON’a PLATFORM üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu sözleşmenin hükümlerine PLATFORM üzerinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini; mevzuatın gerektirdiği tüm önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu ve bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. ÜYE’nin PLATFORM üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve eylemlerdeki hukuki ve cezai sorumlulukların tamamı ÜYE’ye aittir.Bu çerçevede ÜYE, VENIVIDIWON’un ya da 3. Bir şahsın fikri mülkiyetten doğan haklarına tecavüz teşkil edecek eylemlerde bulunmayacağını, PLATFORM içeriğinde yer alan resim, metin, görsel vb. her türlü fikri mal varlığını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, aksi halde bu nedenlerle VENIVIDIWON’un ve/veya 3. Kişilerin  uğrayabilecekleri zararlardan dolayı tümüyle  sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.24. ÜYE’VENIVIDIWON platformu üzerinde kendisine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini; ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.25. ÜYE, kendisi tarafından VENIVIDIWON’a ya da PLATFORM’a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal ya da verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, trojan vb. gibi VENIVIDIWON’a ya da herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyalleri içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli antivirüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.26. ÜYE,  VENIVIDIWON’un PLATFORM üzerindeki paylaşımlarını ÜYE’nin onayını almaksızın VENIVIDIWON’un reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılan görsellerde işleyip, kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.27. ÜYE, PLATFORM üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini VENIVIDIWON’a bildirdiği  iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri  olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını, başkasına devretmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Anılan  bilgilerin ÜYE’nin  kendisine ait olmamasından veya bu bilgilerin aktif olarak kullanmamasından dolayı VENIVIDIWON’un uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı ÜYE tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. VENIVIDIWON;

 

5.2.1. VENIVIDIWON, kullanıcıların ÜYE olması halinde kendilerinden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

5.2.2. VENIVIDIWON kendi belirleyeceği sıklık ve içerikte ÜYE’leri bilgilendirebilecektir. Ayrıca, VENIVIDIWON faaliyet alanı ile ilgili olara ÜYE’lerine bilgilendirme mail veyahut SMS atabilir.

5.2.3. VENIVIDIWON, ÜYE’lerin sistem üzerinde HAKEDİŞ’e dönüşebilecek birikimlerini ÜYE’lerine, yasal yükümlülükler çerçevesinde alabilmeleri için farklı yöntemler önerebilir. Yöntemler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ÜYE banka hesabına nakit para transferi, STK banka hesabına para transferi, VENIVIDIWON ile anlaşmalı E-para (E-money) platformları ya da VENIVIDIWON anlaşmalı kurumların hediye çeki şeklinde olabilir. VENIVIDIWON, ödeme yöntemlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup; ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı ve güncel bilgileri PLATFORM üzerinde yayınlamakla yükümlüdür.

5.2.4. ÜYE’nin, Site hesabında biriken ve VENIVIDIWON tarafından belirlenen tutarı aşan ücretler, Site üzerindeki transfer bölümünden işbu sözleşmede belirtilen yöntemlerle transfer edilecektir.

5.2.5. VENIVIDIWON, reklam izleme durumunda ödenecek VVW COIN  miktarını değiştirme hakkına sahip olup PLATFORM üzerinde duyuracaktır. VENIVIDIWON bu miktarı farklı reklam tipleri için REKLAM ya da PLATFORM üzerinde ÜYE’ye iletmekle yükümlüdür.

5.2.6. ÜYE, REKLAM VEREN’leri referans ile PLATFORM’a katılmalarını sağlayabilir. Bu durumda ÜYE REKLAM VEREN’lerin izlenen tüm reklamları üzerinden izlenen reklamın niteliğine göre değişebilecek bir miktarda VVW COIN  kazanacaktır.

5.2.7. ÜYE, REFERANS’ı ile PLATFORM’a katılan ÜYE ve REKLAM VEREN’lerin alacağı aksiyonlardan aşağıdaki modelde bir kazanç elde eder. VENIVIDIWON bu tutarları tek taraflı olarak, aşağıdaki tutarlardan az olmamak kaydı ile geçici ve kalıcı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

 

REFERANS

AKSİYON

TİP

KAZANÇ

 

Reklam İzleme

GÖRSEL REKLAM

0,05 VVW COIN / Adet

 

Reklam İzleme

METİN REKLAM

0,005 VVW COIN /Adet

ÜYE

Reklam İzleme

GÖRSEL REKLAM

0,02 VVW COIN / Adet

ÜYE

Reklam İzleme

METİN REKLAM

0,002 VVW COIN /Adet

REKLAM VEREN

Reklam İzletme

GÖRSEL REKLAM

0,01 VVW COIN / Adet

REKLAM VEREN

Reklam İzletme

METİN REKLAM

0,001 VVW COIN /Adet

 

5.2.8. VENIVIDIWON, ÜYE’lerin sistem üzerinde biriken VVW COIN’lerini HAKEDİŞ’e dönüştürecektir. Bu konudaki güncel bilgileri VENIVIDIWON platform üzerinde yayınlamakla yükümlüdür.

5.2.9. VENIVIDIWON, ÜYE’lerin sistem üzerinde HAKEDİŞ’e dönüşebilecek birikimlerini yasal mevzuatlara uygun olarak 5.2.C’de belirtildiği şekilde, VENIVIDIWON’un tercihine göre ÜYE’ye transfer etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede ÜYE’ye ödenecek HAKEDİŞ; ÜYE’nin yaşı, ÜYE’nin tabi olduğu vergi mevzuatı (vergi mükellefi olup olmama), STK özelinde vergilendirme hususları gibi konulardan etkilenebilir. STK özelinde vergilendirme kurallarına göre STK’lara ödenecek tutarlar STK ile yapılacak sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

5.2.10. VENIVIDIWON, ÜYE’lerin sistem üzerinde HAKEDİŞ’e dönüşebilecek birikimleri için ödeme süresini, ödeme yöntemini  herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirebilir, uyarlayabilir. VENIVIDIWON, güncel ödeme zamanlama bilgisini PLATFORM üzerinde ÜYE’leri ile paylaşmak konusunda yükümlüdür.

5.2.11. VENIVIDIWON, PLATFORM üzerindeki hizmetlere ilişkin tüm bilgi ve verileri korumak için azami çaba harcayacaktır. Ancak sistemde oluşabilecek herhangi bir problem nedeni ile ÜYE herhangi bir veri kaybı için VENIVIDIWON’u sorumlu tutamaz.  

5.2.12. VENIVIDIWON PLATFORM’un  işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içeriği  dilediği  zaman erişimden kaldırabileceği gibi, herhangi bir sebep olmaksızın herhangi bir ÜYE paylaşımının yayınını  da sistemden silebilir. ÜYE bunun için VENIVIDIWON’a karşı bir şikayet ya da hak talebinde bulunamaz.

5.2.13. VENIVIDIWON, PLATFORM üzerinde sunulan hizmetleri ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir, uyarlayabilir; ÜYE’lerin PLATFORM’a yükledikleri bilgileri ve içerikleri, ÜYE’lerin paylaşımları da dahil olmak üzere, iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. ÜYE’ler bunu peşinen kabul, eder.

5.2.14. VENIVIDIWON PLATFORM faaliyetlerini herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman sonlandırabilir.

 

6. ÜYELİĞİN DONDURULMASI VE SONLANDIRILMASI

 

6.1. ÜYE tarafından sistem bütünlüğüne zarar verebilecek her türlü faaliyetlerde bulunulması,

6.2. ÜYE ile hukuki ihtilafa düşülmesi,

6.3. ÜYE’nin, ÜYE’lik bilgileri ve bu bilgilere PLATFORM üzerinde sağlanan yetkiler ile standart ara yüzlerin dışındaki her türlü yazılım ve platformlardan PLATFORMU kullanması,

6.4. ÜYE’nin PLATFORM’un işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı hareket etmesi,

6.5. ÜYE’nin VENIVIDIWON’un  önceden yazılı onayı olmaksızın  işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devretmesi,  

6.6. Yasal mevzuat gereği ve yasal merciler tarafından  üzerine üyeliğin dondurulmasının ve/veya sonlandırılmasının talep edilmesi,

6.7. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı davranılması  halinde VENIVIDIWON’un tek taraflı kararı ile ÜYE’nin üyeliği dondurulabilir ya da sonlandırılabilir.

Üyeliği dondurulan veya üyeliği süresiz olarak sonlandırılan kişilerin farklı kullanıcı hesapları ile PLATFORM’a ÜYE olması yasaktır. Bu yasağa aykırı davranılması halinde doğabilecek taleplerden ve/veya oluşabilecek zararlardan  VENIVIDIWON sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde VENIVIDIWON, ÜYE’nin PLATFORM üzerindeki faaliyetlerini geçerli sebebe dayanarak geçici veya kalıcı olarak durdurabilme ve  kazandığı ücretleri bloke etme hakkına sahip olduğu gibi, ÜYE dondurulma anına kadar temin ettiği faydaları VENIVIDIWON’un talebi üzerine derhal  VENIVIDIWON’a iade edeceğini ve PLATFORM üzerinde sebep olabileceği her türlü  zararın  da kendisinden talep edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ÜYE , gerek işbu Sözleşme çerçevesinde gerekse de  sair surette öğreneceği,  tarafına VENIVIDIWON tarafından(basılı olarak, elektronik ortamda veya sair surette) verilen/verilecek belgelerde yazılı her türlü teknik, idari, mali, ticari ve sair bilgi, know-how, metod, yöntem, buluş, tasarım, model, eser ve benzerlerin, uygulama, yazılım, kod, program ve sistemlerin sair bilgi ve veriler dahil olmak üzere), ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde olup münhasıran VENIVIDIWON’a ait olduğunu ve bu bilgiler üzerinde VENIVIDIWON’un münhasır tasarruf hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt  eder.

VENIVIDIWON, ÜYE’ye ait bulunan kişisel bilgileri, (isim, unvan, e posta, adres, telefon, faks, banka IBAN numaraları vs. )  hiçbir zaman, doğrudan veya dolaylı olarak (bağlı şirketleri, yan kuruluşları, ilişkili kişiler kanalı ile ve sair surette) ÜYE  için yapacağı hizmetler dışında ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kullanmamayı, sözleşme konusu işi gördüreceği yetkili personeli dışında hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere, kurum ve kuruluşlara açıklamamayı, vermemeyi, devir veya temlik etmemeyi, satmamayı ve sair surette kullanmalarına izin ve imkan vermemeyi, bunların kopyalarını almamayı, teşhir etmemeyi, yayınlamamayı, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklamayı, yetkili personeli dışında üçüncü kişilerin erişimini engellemeyi ve bu yükümlülüklere istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerin ve kendisi ile ilgili kişilerin de uymasını temin etmeyi müştereken ve müteselsilen kabul, taahhüt ve garanti eder. Gizli bilginin, tarafların bir kusuru olmaksınızın kamuya mal olması, gizli bilginin tarafların dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi, gizli bilginin yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması ve gizli bilginin önceden kamuya ifşa olması halleri gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışındadır.

 

8. FİKRİ HAKLAR

 

8.1. VENIVIDIWON tescilli markası, PLATFORM’a ilişkin tasarımlar, görseller, kodlar, imgeler, metinler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere siteye dair tüm unsurlar VENIVIDIWON’a aittir.

8.2. VENIVIDIWON’a ait bilgi ve hizmetler ÜYE tarafından paylaşılamayacak, çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına sunulmayacak, ters mühendislik yapmayacak olup, aksi halde VENIVIDIWON’un uğradığı ve uğrayacağı tüm zarar ve masraflar üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere ÜYE tarafından karşılanacaktır. 

8.3. VENIVIDIWON’un ticari markalarına, ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

 

9. MÜCBİR SEBEP

 

Mücbir sebep; çerçevesi kanunen çizilmiş (iç savaş, deprem, kasırga, sel, tsunami, sistemsel saldırıların gerçekleşmesi nedeniyle oluşan aksamalar, elektrik veya internet arızaları vb.) tahdidi olmamakla birlikte VENIVIDIWON’un işbu sözleşmesel edimlerini yerine getirmesinin kendisinden beklenemeyeceği hallerin bütünüdür. Mücbir sebebin varlığı halinde; VENIVIDIWON işbu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini eksik ya da geç ifa eder; ifa edemez veyahut herhangi bir zararın doğması halinde; kendisinden hiçbir nam altında hak veya tazminat talep edilmeyecektir.

 

10. SÖZLEŞME FESHİ

 

İşbu sözleşmenin 6. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde VENIVIDIWON tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. ÜYE’nin akdettiği sözleşme VENIVIDIWON tarafından iptal edilene veya askıya alınana kadar geçerlidir. Sözleşmenin feshi halinde PLATFORM üzerinden temin ettiği faydaların VENIVIDIWON’a iade edileceğini ve PLATFORM üzerinde sebep olacağı zararın kendisinden tazmin edileceğini ÜYE kabul, beyan ve taahhüt eder.

 ÜYE haklı nedenle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi, VENIVIDIWON tarafından PLATFORM’da yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, işbu değişikliğin Site'de ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde fesih iradesini VENIVIDIWON’a yazılı olarak bildirip, Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız olarak, değişiklik tarihine kadar kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, feshedebilir.

İşbu sözleşmenin 5.2.15. maddesi gereğince VENIVIDIWON tarafından PLATFORM faaliyetlerini herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman sonlandırılması halinde, işbu sözleşme gereğince hak edilmiş  bedeller ödenerek, sözleşme tasfiye edilir.

 

11.GÖREV VE YETKİ

 

İşbu sözleşme dahilinde taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkların halli Türk Hukuku’na göre çözümlenecek olup; işbu uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

 

12. KISMİ GEÇERSİZLİK

 

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda VENIVIDIWON’un işlem verileri ile VENIVIDIWON’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

14.YÜRÜRLÜK

 

İşbu sözleşme, ÜYE’nin kayıt formunu doldurması ve VENIVIDIWON tarafından bu kaydın aktive edilmesi ile yürürlüğe girmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR PROTOKOL

 

 

1.Taraflar

 

İşbu sözleşme Zafer Mah. Dumlupınar Cad Port Residence No:44 A D.12  Posta Kodu : 34197 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim VENIVIDIWON REKLAMCILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile VENIVIDIWON PLATFORM ÜYESİ arasında aşağıdaki koşullar dahilinde işbu protokol akdedilmiştir.

 

2. Konu:

 

Taraflar işbu protokol ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer tüm ilgili mevzuat gereğince aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklı birbirlerinden yazılı ve sözlü olarak edindikleri her türlü kişisel verinin işlenmesine, aktarımına ilişkin aşağıdaki koşullar dahilinde mutabakata varmışlardır.

 

3. Tarafların Yükümlülükleri:

 

Taraflar ticari ilişkiden kaynaklı olarak veri işleyen sıfatı ile birbirlerinden edindikleri her türlü kişisel verinin işlenmesine ilişkin tüm eylemleri/işlemleri, her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra taraflar, aralarındaki ticari ilişki kapsamında elde etme, kaydetme, depolama, aktarma ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebilecekleri her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a) İlgili kişiyi (Kişisel verisi işlenen gerçek kişi) mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili kişinin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve rızasını almayı,

b) İşbu sözleşme kapsamında gerekli olduğu hallerde, kişisel verilerin diğer tarafa aktarılması ve bu kişisel verilerin aktarılan tarafça ilgili kişinin kampanya, promosyon, tanıtım ve benzeri satış, anket çalışmaları, doğrudan pazarlama ve satış sonrası aktivitelerinden faydalandırılabilmesi amacıyla kullanılması, Sözleşme kapsamında anılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ilgili kişiye iletişim kanallarıyla (telefon, eposta, mektup, SMS/MMS vb.) erişilmesi hususlarında, ilgili kişiyi ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeyi/aydınlatmayı ve ilgili kişinin açık rızasını almayı,

Tüm kişisel verileri işbu sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı, işlenen kişisel verileri sadece işbu sözleşmenin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri diğer tarafın önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 3. Kişilere ifşa etmemeyi, aktarmamayı, çoğaltmamayı, kopyalamamayı,

d) Kişisel verileri, elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre işlememeyi ve diğer taraftan bu yönde bir talimat gelmesi halinde derhal kişisel verileri silmeyi ve veya yok etmeyi,

e) Her türlü kişisel verilerin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında diğer tarafın tüm talimatlarına uygun davranmayı,

f) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak diğer tarafın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetleri de dahil olmak üzere) konusunda ilgili tarafı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği vermeyi ve tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak ilgili tarafça yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

g) İşbu sözleşme dahilindeki yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı, ayrıca ilgili tarafça talep edilebilecek gerekli diğer tüm güvenlik tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak uymayı,

h) Kişisel Verileri aralarındaki ticari ilişkinin amacını ve ifasını aşan biçimde, üçüncü kişiler ile paylaşmamayı, bu verileri yalnızca ticari ilişkinin amacı ve yürütülmesi ile sınırlı bir biçimde işlemeyi ve ancak burada sayılan nedenlerle yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

 

İşbu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, taraflarca karşılık olarak mutabakat ile feshedilene dek yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişkinin sona ermesi halinde dahi Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin her türlü yükümlülük süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir. Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ve mevzuatta bir zorunluluk olmaması halinde ilgili taraf işbu verileri işlemeye devam etmeyeceğini, anonimleştireceğin i veya sileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Taraflardan birinin, Sözleşme koşullarından herhangi birisine aykırı davranması halinde, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Sözleşmenin bu nedenle feshi halinde, sözleşmeye aykırı davranan taraf, diğer tarafın uğradığı her türlü zarar, dava, talep, masraf ya da kovuşturma vb. karşısında münhasıran sorumlu olup, diğer tarafın her türlü zararını tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten, peşin olarak tazmin edecektir.

 

6. Sözleşmenin Devri:

 

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın önceden alınmış yazılı muvafakatı olmaksızın kısmen ya da tamamen 3. Kişilere devredemez.

 

7. Bildirimler:

 

İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü bildirim, tarafların sözleşmede belirtilen adreslerine yazılı olarak yapılacaktır.

 

8. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk:

 

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleridir.

8 (Sekiz) maddeden ibaret işbu sözleşme taraflarca tüm hüküm ve maddeleri kavranarak, akd ve imza edilmiştir.

 

 

Top